Injektering av alkaliska restprodukter för efterbehandling av vittrat gruvavfall

Diarienummer 2013-04392
Koordinator BERGSKRAFT BERGSLAGEN AB
Bidrag från Vinnova 330 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att få mer kunskap kring en ny metod för efterbehandling av vittrat gruvavfall. Frågor som skulle besvaras handlade om generaliserbarhet för grönlutslam från olika massa- och pappersbruk samt test i en befintlig gruvavfallsdeponi. Dessa syften och mål blev väl besvarade genom studien. Sedan tidigare studier fanns resultat som pekade mot att grönlutslam från olika bruk kunde användas och detta bekräftades genom denna studie. Genom att testa den nya tekniken i en befintlig gruvavfallsdeponi har man nu också fyllt i de kunskapsluckor som fanns kring detta.

Resultat och förväntade effekter

Mindre försök fokuserade på att studera hur olika grönlutslammer påverkade vattengenomströmning, buffrade pH och minskade utsläpp av metaller. Resultaten förväntades vara positiva och bekräftades genom denna studie. Resultaten från att testa tekniken i en befintlig deponi var mer oförutsägbara. Det visade sig sedermera vara ett mycket positivt resultat spridningen av grönlutslam var mycket bra och beständig. Det förväntades att resultaten från studien skulle göra fullskalig injektering i befintlig gruvavfallsdeponi genomförbar inom 1-2 år, vilket också blev utfallet.

Upplägg och genomförande

Samtliga delmoment föll väl ut och den tidplan som sattes kunde följas utan några större problem. Studien startades upp med inhämtning av material och därefter de mindre försöken som gjordes i laboratoriemiljö. Under sensommaren var resultaten från de mindre försöken klara och då startades den delen av studien som handlade om att testa tekniken i en befintlig gruvavfallsdeponi; med test av rördrivning, pumpning och därefter utgrävning och utvärdering av spridningen. Testet i en befintlig gruvavfallsdeponi svarade bra på frågan om metodens genomförbarhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.