INFRASweden2030

Diarienummer 2015-00562
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Road2Science
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att etablera förutsättningar för genomförande av InfraSweden2030. Målet var att skapa struktur och rutiner för verksamhetens framdrift, projektarbete, kommunikation och samarbete. Utfallet av projektet uppfyller mycket väl projeketets syfte och mål även om det inneburit att viss strukturell förändring av programmets innehåll bedömts nödvändig.

Resultat och förväntade effekter

- Struktur för ledning och styrning har etablerats med styrelse, ledningsgrupp, programkontor och temaledning. Rapporteringsmallar har tagits fram. - Förslag till enskilda projekt fångades in i dialog med programmets teman. Av dessa valdes ut sex projekt, förankrades, beslutades och sattes igång. - Första öppna utlysning har lanserats, vars ämne valts i dialog med branschaktörer. - Effektlogik för programmets aktiviteter har tagits fram och beslutats. - Flera kommunikationsaktiviteter har utförts och första Öppet Hus planerats. - Behov av omstrukturering har diskuterats.

Upplägg och genomförande

Branschaktörer finns representerade i olika lednings- och styrningsroller inom programmet. Aktivitetsförslag har i första hand diskuterats i dialog med teman. Därefter förankrats och prioriterats förslagen i ledningsgruppen innan de beslutats i styrelsen. Kommunikationsinsatser har delvis bestämts inom programkontoret, delvis tagits upp för beslut i ledningsgruppen och styrelsen. Vissa frågor som effektlogik och kommunikationsstrategier har också diskuterats i nära dialog med Vinnova. Tiden har ofta varit för kort för ordentlig förankring i olika led.

Externa länkar

InfraSweden2030 webbsida för programbeskrivning, information och kontakt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.