Industrinära projekt - utfasning iPack 1, KIWOK

Diarienummer 2016-01900
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för teknik och hälsa
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att implementera nya teknologier för insamling av fysiologiska signaler hos personer; i det normala dagliga livet, för att tidigt kunna upptäcka begynnande sjukdomstillstånd men också efter diagnosticerad sjukdom som kräver, eller krävt, medicinsk eller kirurgisk behandling. Inom projektet har en T-tröja med integrerade textila EKG-elektroder för avledning av trekanals-EKG utvecklats. I denna utveckling ingår tekniker för sammankoppling av klädbaserad teknologi med datainsamlingselektronik, dvs gränssnitt mellan textila ledningar och klassisk elektronik.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en prototyptröja som testats och visats sig fungera väl. Tröjan är enkel att använda och den levererar ett trekanals-EKG av god kvalitet. ´Proof of concept´ är därmed uppnått, och genom ytterligare tester hos tänkta användare förväntas återkoppling som ger möjlighet till design av en modell som kan mångfaldigas för en större användarstudie.

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet har kännetecknats av en kontinuerlig dialog mellan problemägaren KIWOK och forskningsgruppen vid KTH. I dialogerna har avnämarönskemål mött tekniska möjligheter, och mål för prototyputvecklingen har satts upp, genomförts och utvärderats inför nästa steg av prototyputveckling. Allt i en iterativ process av utvecklingssteg, utvärdering och erfarenhetsåterkoppling till nytt utvecklingssteg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.