Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industriell produktion av Nanokompositer för snabbare kommersialisering av bränsleceller

Diarienummer
Koordinator GETTFuelCells International AB
Bidrag från Vinnova 5 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - februari 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

GETT Fuel Cells International AB (GETT) har genom att använda nanokompositer i sina bränslecellers vitala delar kommit ner till en arbetstemperatur på 250C med fortsatt god funktionalitet. Den låga temperaturen innebär goda möjligheter att erbjuda den miljövänliga teknologi som manifesteras i bränsleceller till priser som kan konkurrera med andra alternativ på energimarknaden. Med hjälp av finansieringsstöd bland annat från Vinnova har GETT byggt upp ett internationellt nätverk av samarbetande partners. Ett svenskt företag har i ett projekt visat resultat som är likvärdiga med GETTs kinesiska leverantör vad gäller förbehandling av det patenterade pulvret (råvaran) för framtagning av en högpresterande nanoelektrolyt. GETT och företaget breddar nu samarbetet till att också omfatta prov med företagets metallpulver för ökad effekt i GETTs bränsleceller. På så sätt kan fortsatt utveckling och industrialisering av processen säkras och ökade försäljningsintäkter hamna i Sverige.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vid projektets slut skall minst två prototyper av bränsleceller byggda med membran, MEA (Membrane Electrode Assembly), av nanokompositer ha utvärderats. Membranen skall ha en yta överstigande 100 cm2 och helst så stor som 400 cm2. Målet är att dessa bränsleceller skall ha en effekttäthet på 1W/cm2.

Upplägg och genomförande

Fas 1. Projektdefinition och tekniskt utvecklingsarbete (laboratorietester) Analys av kundbehov, initialmarknad och totalmarknad samt förberedande marknadsföring. Optimering av material, tillverkning av MEA, studier och utveckling av tillverkningsmetoder, design av produktionslinje för prototyptillverkning, tester samt tillverkning av bränsleceller. Fas 1 sträcker sig över månad 1-15 från projektstart. Fas 2. Produktion av prototyp och utvärdering Uppförande av produktionslinje för material och MEA, tillverkning av prototyper, tester av prototyper, Plan för fortsatt kommersialisering och industrialisering. Upprättande av avtal med kunder och partners. Fas 2 sträcker sig över månad 16-24 från projektstart.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03427

Statistik för sidan