Increasing Collaborative Capacities (ICECAP)

Diarienummer 2014-05582
Koordinator Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Bidrag från Vinnova 11 329 822 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att öka de ingående parternas insikter om och förmåga till strategisk samverkan, för att utveckla den egna utbildnings- och forskningsverksamheten. Målen har varit att utveckla samverkansperspektiv på lärosätesövergripande strategier för utbildning och forskning, att identifiera best practice för etablering och långsiktig drift av samverkansarenor, samt erfarenhetsskapande genom implementering av sju samverkansarenor kopplade till utbildning. Projektet har i allt väsentligt nått dessa mål.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna av projektet var att: - Utveckla de deltagande lärosätenas samarbetsförmåga och förmåga att bilda långsiktiga relationer med sina strategiska samarbetspartners. - Naturligt integrera samhälleliga och externa partners perspektiv i utbildning och forskning. - Göra samarbete till ett mera använt verktyg för utveckling, på alla nivåer inom de deltagande lärosätena. - Möjliggöra utvärdering av framgången av samarbeten med avseende på de strategier och mål som fastställts för de enskilda lärosätena. Utvärderingen var svårare att genomföra än väntat.

Upplägg och genomförande

Projektet hade tre huvudsakliga arbetspaket. WP1 fokuserades mot utveckling av strategiperspektiv i utbildning och forskning. Arbetet i WP1 innebar internt arbete vid lärosätena att utveckla innehållet i strategierna men även nära utbyte mellan de deltagande lärosätena. WP2 fokuserades mot perspektiv och praxis för att säkerställa långsiktighet vid utnyttjandet av samverkansarenor för implementering av strategierna för samverkan. WP3 innebar konkret implementering av sju samverkansarenor för utbildning. Det huvudsakliga arbetet och resultaten kopplar till WP1 och WP3.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.