INapp Fas 1 - Inomhus navigerings applikation för offentliga byggnader

Diarienummer 2013-01759
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Fysiologiska kliniken
Bidrag från Vinnova 263 883 kronor
Projektets löptid juni 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utvecklat och pilottestat en inomhusnavigatorapplikation till androidtelefoner för sjukhusmiljöer. Effektmålet med applikationen är att uppnå tidsvinster hos patienter genom att det blir lättare att hitta till rätt vårdinrättning. Vidare fokuserades på att inhämta patientens upplevelser kring inomhusnavigering. Kunskapen ska sedan appliceras på nästa fas av applikationsutveckling. Projektet bidrar även till en ökad kunskap om navigering inom landstinget, vilket i ett större perspektiv ger samordningsvinster mot andra positioneringsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

En välfungerande inomhusnavigations applikation har utvecklats. Användarnas totalupplevelse av applikationen beskrivs positiv. Tidsmätning har utförts och man finner i denna studie ingen signifikant tidsvinst för patienten. Metaanalys är utförd. Användarnas upplevelser kring applikationen har analyserats och resultatet ska appliceras på applikationen i en fas 2 studie då med en kraftigt utökad funktion. Ett intressant resultat gällande respondenternas helhetsbetyg av applikationen är att ju högre ålder respondenterna har, desto högre betyg har applikationen fått.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av applikationen har skett iterativt Med hjälp av kartor på sjukhuset och en digital mappning av trådlösa nätverkspunkter i huskroppen så skapas grunden för navigeringen. Navigationslösningen kräver inte åtkomst till landstingets trådlösa nätverk. Testpersonerna delades in i en kontrollgrupp och en testgrupp. Enkäter fångade deltagarnas upplevelse av att navigera på sjukhuset med och utan applikation. Tidsdata och färdväg insamlades från användarnas applikationer och analyserades. Ett fåtal patienter kontaktades efter sitt besök för en kortare intervju.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.