In silico methods for de-immunization of small drugs, therapeutic proteins and monoclonal antibodies - ImmunoBench

Diarienummer 2014-00445
Koordinator SciCross AB
Bidrag från Vinnova 420 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att utvärdera vilka forsknings- och utvecklingsinsatser som är nödvändiga för att kommersialisera SciCross planerade tjänster/produkter inom området immunogenicitet. Det interna beslutsunderlag som tagits fram under denna Förstudie uppfyller dessa kriterier och kommer att användas som bas för en Utvecklingsprojektansökan. Flera områden har identifierats där fokuserade F&U insatser kan ge SciCross en fördel gentemot existerande konkurrens.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av Förstudien visar att det finns en stor potentiell marknad för SciCross tjänster/produkter inom immunogenicitetsområdet. Detta har kunnat fastslås genom diskussioner med key opinion leaders inom området, analys av läkemedels pipelines samt utvärdering av nuvarande metoder. Vidare har en rad luckor i vad som för tillfället finns tillgängligt på marknaden identifierats, och strategier för att nå marknaden inom dessa områden tagits fram.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i tre olika arbetspaket: AP1: Prototyp av programvara; AP2: Behov av F&U, proof of concept, analys av existerande data, diskussion men potentiella kunder; AP3: Analys av marknaden. Sammantaget visar resultaten från de olika delarna att det finns goda förutsättningar att nå marknaden efter en riktad F&U instats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.