Implementering av skalbara affärsmodellsinnovationer för etablerade företag

Diarienummer 2013-02530
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovativ organisering - steg 1

Syfte och mål

Arbetet i fas 1 handlade dels om att påbörja problemidentifiering och utvecklingsarbete för de två engagerade företagen via kundutveckling, fallstudier och intervjuer och dels om identifiering och probleminventering av ytterligare intressentföretag. Detta arbete har genomförts där de grundläggande behoven verifierats och möjlighet för fortsatt arbete har bekräftats. Vidare så identifierade Fas I företag med AMI-implementeringsproblematik och stor motivation för att lösa dem. En ny affärsenhet (på Skanska) och ett nytt företag har kontrakterats för vidare arbete.

Resultat och förväntade effekter

1) Intervjuer/fallstudier påvisade att företag systematiskt begår ´felaktigheter´ i hur de går tillväga för att skapa nya affärer, främst genom förtida skalning. 2) Ett KU-projekt påvisade att metoden fungerar men att angreppssättet bör modifieras för etablerade företag. Organisatoriska trögheter kan ´döda´ nya affärer om inte dessa beaktas på ett tidigt stadium. 3) Trots medvetenhet om affärsekosystemets påverkan på affärsmodellens så finns inga processer bland företagen i hur en analys och förändring av ekosystemet skall ske.

Upplägg och genomförande

1) 23 intervjuer och 2 delvis retrospektiva fallstudier gav en analysram och utkast av anpassad metod för Fas 2. 2) Ett kundutvecklingsprojekt genomfördes på SCA. Ett exjobb har genomförts. 3) Ekosystemets påverkan har funnits vara stor hos företagen, främst kring tjänster. Intervjuer visar att företag saknar processer och tankegångar för att systematiskt adressera dessa frågor. Personal på olika nivåer är medvetna om ekosystemets roll men dess påverkan på AMI beaktas ej i praktiken. För vidare information, se ny ansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.