Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering

Diarienummer 2013-02700
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 3 700 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att vidareutveckla och testa modellen för Jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) som föreslås i rapporten Kön i Trafiken. Särskilt lades fokus på de jämställdhetspolitiska målen om ekonomisk jämställdhet samt jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet eftersom dessa mål tidigare visat sig vara svåra att verksamhetsanpassa i transportplaneringen. Vidare syftade projektet till att kartlägga kunskapsbehov (om jämställdhet) och att utforma en högskolebaserad fortbildningskurs för yrkesverksamma inom transportplaneringen.

Resultat och förväntade effekter

En handbok för JKB, ett förslag till en kursplan för en universitets- och högskolebaserad utbildning samt sex vetenskapliga publikationer har producerats inom projektet. Tanken är att resultaten ska kunna ligga till grund för vidareutveckling av arbetssätt och kunskapsutveckling för jämställdhetsintegrering i landets regioner. Det planerarna själva framförde som största hindret mot att aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering var bristen på tydliga riktlinjer, i direktiven för länstransportplanerna; vilket behöver tas om hand på nationell nivå.

Upplägg och genomförande

Som fall i projektet ingick två regioner och deras arbete med att ta fram länstransportplaner (Region Dalarna och Region Västra Götaland). Projektet delades in i fem arbetspaket. De två senaste länstransportplanerna analyserades och i arbetsmöten tillsammans med planerarna diskuterades vilken bäring jämställdhet har på regional transportplanering. Dessa analyser och diskussioner låg sedan till grund för ytterligare arbetsmöten. Arbetsmoment testades med syfte att vidareutveckla en arbetsmodell för JKB. Arbetet följde en programteoretisk ansats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.