(im)perfekta koreografier

Diarienummer 2015-02938
Koordinator c.off
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

(im)perfekta koreografier har problematiserat, inspirerat och expanderat det samtida koreografiska, och i förlängningen pedagogiska och akademiska fältets förståelse och förhållningssätt till kroppen och dess funktioner. Genom att betrakta så kallade ´funktionsnedsättningar´ som funktionsmöjligheter - som en specifik kroppsligt erfaren kunskap och expertis som hittills förblivit oformulerad och ouppmärksammad, har andra metoder kunnat artikuleras, visualiseras och repeteras.

Resultat och förväntade effekter

(im)perfekta koreografier lägger grunden för andra sätt att producera, synliggöra och sprida erfarenheter och koreografi med kunskapsproducerande innehåll. Projektet ställer komplexa frågor om kunskapsspridning och dess form, om kroppar som representerar normen, om metoder för inlärning och om skapandet av koreografi, pedagogik och vetenskap. Projektet har således potential att visa vägen för ett inkluderande arbetssätt och uppmuntra övriga verksamma inom det koreografiska och akademiska fältet att implementera funktionsvariationer i sina verksamheter som norm.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har deltagare från den dagliga verksamheten VIDA och danskompaniet ccap arbetat konstnärligt tillsammans, och även involverat teoretiker från det akademiska fältet, där nytt material och metoder artikuleras, visualiseras och repeteras. Genom att skapa en gemensam arbetssituation, utifrån alla deltagares rörelser, intressen och behov, har ett nytt koreografiskt verk skapats, som både består av en fysisk koreografi, men även digitalt och inspelat material samt kunskapsproducerande texter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.