Immunologisk och histokemisk utvärdering av Alzheimer-vaccin

Diarienummer 2015-01864
Koordinator Alzinova AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Projektet syftade till att pröva vaccinet ALZ-101 på ett nytt djurslag och via ett nytt administrationssätt. Det övergripande målet var att kunna fastställa lämpligheten hos detta djurslag som modell för det fortsatta prekliniska utvecklingsarbetet. Vidare inkluderades en preliminär toxikologisk utvärdering efter vaccinationen. Projektet påvisade att det valda djurslaget och det nya administrationssättet båda är lämpliga och att vaccinets säkerhetsprofil är god.

Resultat och förväntade effekter

Djurslaget som Alzinova valt i denna studie svarade väl på vaccinationen redan efter två injektioner. Antikroppstitrarna var i paritet med de som påvisats efter upprepade behandlingar av transgena musmodeller, vilket styrker både djurslaget och det nya administrationssätt som utvärderades i detta projekt. Ingen systemisk toxicitet har kunnat fastställas som ett resultat av vaccinationen, vilket stämmer överens med vad som observerats i tidigare vaccinationsförsök i möss.

Upplägg och genomförande

En stor del av aktiviteterna i detta projekt kontrakterades ut till ett stort internationellt CRO (´Contract Research Organization´). Den valda organisationen kunde emellertid inte starta studien inom överenskommen tidsram, varvid Alzinova bytte till en annan liknande organisation. Detta ledde till en försening på fyra månader. Den nya organisationen kunde på ett professionellt sätt slutföra projektet och leverera data i enlighet med kontraktet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.