Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Idesluss för hållbar samhällsutveckling

Diarienummer
Koordinator Piteå kommun - KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har gett ett gott underlag för utveckling av innovationsarbetet i både Piteå och Skellefteå. Viktiga kunskaper om innovationskulturen, nyckelfunktioner i innovationsstrukturen och huvudsakliga incitament för medarbetarna att vara innovativa har identifierats. En innovationsprocess med utgångspunkt i invånarnas behov ska fungera som stöd för framtagandet av effektivare tjänster. Detta fungerar även som grundkravspecifikation för ett IT-baserat innovationsstöd. En process utifrån medborgarmedverkan för framtagning av digitala tjänster har utvecklats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom projektet har vikten och behovet av innovationer och nytänkande förankrats både på lednings- och verksamhetsnivå. Det har bidragit till en öppenhet där det är både uppskattat att testa och tillåtet att misslyckas. En prototyp av ett internt nätverk med idécoacher har byggts upp, vilka fått utbildning och verktyg för idéutveckling. Genom studiebesök och omvärldsbevakning har projektet bidragit till nya kontakter och nätverk för kommunerna i innovationsarbetet. Processer och arbetssätt för att klara av digitaliseringen och införandet av digitala tjänster har stärkts.

Upplägg och genomförande

Lärande har varit en central del i projektet, detta för att förstå förutsättningarna och möjligheterna med ett aktivt innovationsarbete. Det har skett på många sätt, dels genom kartläggningar av innovationskulturen och vad som motiverar medarbetarna att tänka nytt, dels genom processkartläggningar och dels genom utbildningar och studiebesök. Kunskapsnivån har höjts på alla nivåer i de verksamheter som deltagit i projektet men även bland kommunledning och förvaltningschefer som följt projektet, vilket ger en god grogrund för framtida innovationsarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04460

Statistik för sidan