Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Idékraft

Diarienummer
Koordinator Akademiska Sjukhuset
Bidrag från Vinnova 540 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med Idékraft var att skapa struktur och kultur för att ta emot idéer på avdelningen där innovation blir en del av vardagen. För att lyckas med det utbildade vi all personal på avdelningen. Vi beskrev strukturen för att ta emot en idé. Vi pratade även om värdet av såväl stora som små idéer och om de långsiktiga positiva effekterna för närstående av en idévänlig kultur, tex starkare signaler om att närstående behövs i vården av barnet och att närstående känner att personalen lyssnar när de kommer med förslag på hur vården kan utvecklas och förbättras.

Resultat och förväntade effekter

I starten av projektet intervjuades närstående och personal. Utifrån det skapade vi en struktur och grund för en idékultur. Strukturen gör det möjligt att ta emot idéer. Kulturen bidrar till en miljö där idéer är tillåtna och kan utvecklas. Trots projektets korta tid på en avdelning i kris (personalbrist, färre vårdplatser, färre närstående) tog vi under projektet emot 59 idéer. Idékraft övergår nu i permanent form. Intresset av idékraft är stort från andra avdelningar och sjukhus. Spridning till 11 nya avdelningar på Bansjukhuset planeras våren 2018

Upplägg och genomförande

Projektet förankrades i ledningen på Barnsjukhuset. Intervjuer med närstående och personal gav ytterligare förankring på hela avdelningen. Utbildning av personal gav en gemensam kunskapsbas om projektet och hanteringen av idéer. I projektet skapades tydliga roller för att hantera idéer. En idékoordinator tar emot och dokumenterar idén, och ett idéråd tittar på om idén motsvarar ett behov på avdelningen. Härigenom kan avdelningen nu driva idéarbetet vidare själva. När idékraft sprids till andra verksamheter skapas ett nätverk av idékoordinatorer som kan utbyta erfarenheter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04005

Statistik för sidan