Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ICE - Tjänsteinnovation för vård och hälsa i vardagen

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - november 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet ICE tar vi som utgångspunkt den expansiva tjänstekontext som cirklar kring hälsa och vård i hemmet. I denna tjänstekontext är möjligheterna för framgångsrika tjänsteinnovationer goda. Tre utmaningar som denna tjänstekontext står inför är att: > skapa möjligheter för enskilda aktörer att arbeta med innovationer baserat på den tjänsteekologi som de är en del av > skapa goda förutsättningar för att många individer under öppna former bidrar med många idéer, så att fler aktörer har ett bredare underlag för att bidra till god tjänsteutveckling > involvera användare i tidiga innovationsskeden, så att tjänster som senare utvecklas, redan tidigt har hög kvalitet och möjligheter att lyckas

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets forskning är huvudsakligen designforsk-ning, och fokuserar på två aspekter av tjänsteinnova-tion, designmetoder i tidiga innovationsskeden samt strategier för användarinvolvering och exkluderingsmeka-nismer. Det förra ger kunskaper om vilka metoder som är lämpade i tidiga skeden, hur de fungerar, samt en svensk vokabulär för tjänstedesign. Det senare ger kunskaper om vilka exkluderingsmekanismer som olika involveringsstrategier bär med sig.

Upplägg och genomförande

För att möjliggöra innovation med hög grad av involvering av de många aktörer som deltar i denna kontext, kommer ICE att utveckla former för och pröva så kallade trading zones, tillsammans med Vinnväxt satsningen Hälsans nya Hem. Inom dessa trading zones kommer ICE att använda, utveckla och pröva användarintensiva designmetoder med hög grad av inlevelse. Detta innebär att metoderna involverar användare, och att de möjliggör att pröva tjänsteinno-vationer innan de gått in i utvecklingsfas. Detta skapar beskrivningar av tjänsteinnovationer av hög kvalitet. Dels introduceras beprövade metoder och utvecklas nya metoder, med utgångspunkt i tjänstedesign, såsom tex empativerktyg, personas, experience prototyping, crowdsourcing, scenarier, designsonder, etc., och andra metoder som bygger på ett etnografiskt och situerat synsätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02892

Statistik för sidan