Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hur rådgivarrelationen påverkar bankkunders sparande

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Campus
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål är att studera hur bankrådgivare påverkar bankkunders sparande. Studierna visar att rådgivaren påverkar sparandet mest hos de minst aktiva kunderna och de som har minst kunskap om finansiella marknader. Det är stor skillnad mellan män och kvinnor, så att kvinnor förändrar sitt beteende mer än män på grund av finansiella rådgivare. Sammantaget så pekar resultaten på att rådgivarna påverkar bankkunders sparande, dock ej för de förmögna och välutbildade männen. Vi finner också att förtroende inte är så viktigt som tidigare forskning visar, men att kunddata är avgörande.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi finner att rådgivning är datadriven och därmed att det liknar onlineråd, vilket kan göra att kunderna kommer att använda onlinerådgivning mer i framtiden. Det gäller dock för bankerna att använda data om kundens unika situation för att ge dem råd som förändrar deras beteende. För finansiella marknader så är det då betydelsefullt att rådgivarna agerar ansvarsfullt och vägleder och utbildar kunderna i finansekonomiskt beslutsfattande. Finanssektorns aktörer bör därför fortsatt agera och reglera för att data om kunden används för att hjälpa kunden till välinformerade beslut.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppbyggt kring en unik datainsamling, där vi kombinerar konsumenters beteende med deras uppfattningar. Detta är viktigt, eftersom vi kombinerar bankkundens uppfattning om relationen till bankrådgivaren med kundens faktiska beteende. Vi har runt 90 000 sådana observationer och det gav riktigt bra resultat. Data analyseras med statistisk analys i form av regressioner och mer avancerad statistisk analys för att studera kausalitet och skillnader mellan grupper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-04350

Statistik för sidan