Hur påverkar kompetensutvecklingen individers innovativitet?

Diarienummer 2013-05297
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 714 700 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har haft två delar, där sammantaget en god måluppfyllelse kunnat uppnås i förhållande till målen som anges i ansökan. I del 1 har metoder för att identifiera IT-personal och uppfinnare varit i fokus. Projektets utfall har avvikit från planen på så sätt att identifikation av IT-kompetenser istället genomförts genom del II och genom kvantitativ metod. Del 2 har framgångsrikt genomförts enligt plan och har där belyst både de utbildningsvägar och kompetenserfarenheter förvärvade på arbetsmarknaden som gör uppfinnare och ITanställda mer produktiva.

Resultat och förväntade effekter

I del 1 har projektet väl lyckats utvärdera metoder att tillsammans med SCB utveckla uppfinnarmaterialet. Detta har lett till rekommendationer och kostnadsuppskattningar (i tid) för en utveckling där SCB tar över matchning av uppfinnare och genomför detta i egen regi. Detta har istället utvärderats i del II. Del II har värderat betydelsen av olika karriärvägar när det gäller utbildning och arbetslivserfarenhet för de två grupperna, enligt plan med stora kvantitativa databaser.

Upplägg och genomförande

För metodutvecklingen i del I samarbetade CIRCLE and SCB.För del II studerades likheter och skillnaderi karakteristikenav IT-anställda ochuppfinnare genom analyser av storskaliga kvantitativa databaser vid SCB ochdata över uppfinnare vid CIRCLE.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.