HTL - Hydrotermisk förvätskning av restströmmar från skogs- och jordbruk

Diarienummer 2017-02714
Koordinator RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 856 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Från skogs- och jordbruk erhålls restprodukter som exempelvis grot, sågspån och halm. I regel förbränns dessa för att generera energi, men det saknas tydliga raffineringskoncept för att skapa ett högre värde än energivärdet. För att åstadkomma ett högre värde av dessa delströmmar undersöks möjligheten att producera en bioolja genom en hydrotermisk förvätskningsprocess. Biooljan kan användas som en förnybar eldningsolja eller uppgraderas vidare mot fordonsbränsle, samt har potential att kunna användas för framställning av förnybara kemikalier och material.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet väntas bli en upppskalning av HTL-processen till en kontinuerlig process där högkvalitativa biooljor framställs. Uppgradering av dessa till tex drivmedel kommer att undersökas. Även oljor av eldningsoljekvalitet utvärderas under projektet. Projektet bidrar till att förbättra affärsmässiga aspekter för uppbyggandet av svensk bioekonomi genom investeringar i bioraffinaderier där alla fraktioner tas till vara. Även jordbruksråvara studeras,en betydande råvara även utanför Sverige vilket gör att det finns goda möjligheter till internationella tillämpningar.

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet kommer olika råvaror att undersökas i förvätskningsprocesser, dessa råvaror hämtas från både skogs- och jordbruksindustrin.Viktiga frågor som ska besvaras är vilka parametrar är kritiska för processen, hur påverkas processen av olika råvaror och vilken kvalitet kan biooljan hålla. Värdekedjan representeras i projektet hela vägen från råvaruleverantör till slutanvändare. Fullskaliga förbränninstester av den framtagna biooljan kommer att utföras, antingen som ren boiolja eller som drop-in bränsle.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.