Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

How are air pollutants beyond current legislation from traffic impacted by actions to reduce CO2 emissions?

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 883 488 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudmål har uppfyllts genom framtagandet av ny kunskap gällande trafikemissioner, vilket kan användas som del i arbetet med nya hållbara transportlösningar. Målet innefattade att få en helhetssyn rörande partikel- och gasemissioner, vilket även inkluderar det potentiella bidraget av sekundär partikelbildning genom framtagandet av en metod som möjliggör kemisk och fysikalisk karakterisering av den primära emissionen och den sekundära bildningen från individuella emissionsplymer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Användandet av biobränslen (RME, HVO, gas) ger generellt sätt lägre halter av primära partiklar gällande massa i jämförelse med konventionell diesel. Dock kan antalet partiklar öka. Den potentiella sekundära partikelbildningen var betydande för samtliga bränslen. Inkluderar man den sekundära partikelbildningen i en helhetsbedömning så finns det inte idag, på marknaden, någon förbränningsrelaterad teknik eller bränsle tillgänglig som kan anses representera ett rent transportalternativ.

Upplägg och genomförande

Huvudmålet med att utveckla ny kunskap gällande trafikemissioner har uppnåtts genom omfattande mätstudier utgående från vägtrafik och sjöfart i verklig trafik. Vi har kombinerat vår nyligen framtagna metod för karakterisering av individuella fordon/fartyg med avancerad högupplöst masspektrometri samt användandet av en oxidationsreaktor (Go:PAM).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03058

Statistik för sidan