Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Holografisk 3D Stenradar

Diarienummer
Koordinator RocksRay Sweden AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Vår idé bygger på att med mikrovågsradarteknik, i realtid vid stenkrossar, tredimensionellt mäta stenarna och bestämma storleksfördelningen i ballasten. Syftet med projektet har varit att verifiera behov och marknad vilket uppfyllts. Vår teknik är intressant för såväl processtyrning som processkontroll. Vi har klarlagt vad dessa olika tillämpningar ställer för krav på utrustningen samt fått en god bild av hur marknaden ser ut. Vi har genom projektet kopplat upp oss mot slutkunder och samarbetspartners som är intresserade av att stödja vår fortsatta utprovning av systemet.

Resultat och förväntade effekter

Vi har en tydlig bild av vilka tekniska och prismässiga krav som ställs på systemet för att möta behovet inom processtyrning och processkontroll. En plan för fortsatt utveckling har tagits fram som bygger på samarbete med intresserade slutkunder och partners som kan stödja oss i den fortsatta utvecklingen genom att bidra med testmiljöer, lån av utrustning och validering av mätdata. Vi har kunnat verifiera vår hypotes om att mätning i realtid med radar kan effektivisera produktionen och säkerställa rätt kvalitet och samt att det är troligt att ta fram en utrustning som möter prisbilden.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med faktainsamling genom rapporter och standards från bl a SGU, RISE, TRV och SIS. Vi har därefter besökt slutanvändare vid bergtäkter och härigenom fått reda på hur kvalitets- och processkontroll går till idag och vilka krav som ställs på systemet i form av t ex miljökrav, noggrannhet, upplösning och frekvenser. Vi har även diskuterat med företag som utvecklar styrsystem för krossar vilket klarlagt behovsbilden på systemet för processtyrning. Avslutningsvis har en plan för nästa utvecklingssteg tagits fram inkluderande teknik, finansiering och samarbeten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2017

Diarienummer 2017-05144

Statistik för sidan