Hitta ny musik och dela musik hur kan forskning föra Spotify framåt?

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 173 680 kronor
Projektets löptid mars 2011 - juni 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Resultat har tagits fram som givit underlag till förändringar i Spotifys produkt och som delvis kommer att publiceras vetenskapligt. Projektets positiva resultat har validerat projektets samarbetsmodell analys av loggdata, samt insamling av subjektiva kvantitativa användardata genom enkäter. Datadrivna projekt kan bedrivas relativt självständigt i förhållande till den pågående utvecklingsprocessen, samtidigt som resultaten är lätta att integrera i utvecklingsarbetet.

Resultat och förväntade effekter

Spotify har sett hur användare och användning kan studeras på ett sätt som ger tydliga fördelar och där resultaten enkelt kan införlivas i utvecklingsprocessen. Projektledaren har fått insikt i arbetssättet på ett företag i snabb utveckling. Frågor som tidsbrist i organisationen, affärshemligheter och föränderlig resursprioritering har hanterats under projektet. Hon har fått erfarenhet av att kombinera forskning inom människa-datorinteraktion med teknisk utveckling och produktutveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en grundlig inläsning av relevant forskning. En gemensam problemdefinition togs fram utifrån de intressen som identifierades i ansökan. Analysen har skett i tät kontakt med Spotifys Business Intelligence team för att få input om vilka resultat som skulle följas upp. Resultaten har spritts i inom företaget dels genom det gemensama analysarbetet, dels genom fem presentationer av både preliminära och färdiga resultat för teknik- och produktutvecklingsgrupper i företaget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.