Heterogeneous Traffic Groups Cooperative Driving Behaviours Research under Mixed Traffic Condition

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
Bidrag från Vinnova 3 630 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Bilateral utlysning med Kina
Ansökningsomgång Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom life science och trafiksäkerhet

Syfte och mål

Projektet har som mål att utveckla ny metodik för att utvärdera trafik-säkerhet och flöde då autonomt körda fordon kör tillsammans med manuellt körda fordon på landsväg och motorväg.

Förväntade effekter och resultat

Kunskap från projektet skall användas för strategisk planering av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder. Projektet skall också stöta utveckling av nya avancerade säkerhetssystem samt stöta implementation av trafiksäkerhetspolicy i linje med Vision Zero.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet delas in i fyra arbetspaket 1) Projektledning 2) Forskningsaktiviteter 3) Publicerings och kunskapsspridning 4) nätverk och koordinering med andra pågående bilaterala kina samarbeten. Det huvudsakliga forskningsarbetet i arbetspaket 2) omfattar studier av olycksdata och FOT data samt körsimulatorstudier och sker i samverkan mellan Kinesiska och Svenska partner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 februari 2021

Diarienummer 2018-02891

Statistik för sidan