Hemodynamisk stabiliering

Diarienummer 2016-01909
Koordinator Lunds universitet - Institution för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 1 992 160 kronor
Projektets löptid september 2016 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

Projektets syfte är att på sikt reducera väntelistan för organtransplantationer, genom en effektiviserad behandling av potentiella donatorer som idag behandlas på intensivvårdsavdelningar. Målet är att utveckla och demonstrera en kombination av utrustning och metod som automatiskt håller en hjärndöd potentiell donator hemodynamiskt stabil fram till uttagsoperationen. Metoden bygger på att läkemdelstillförsel kontinuerligt regleras genom återkoppling från sensorsignaler, som redan idag finns tillgängliga i en intensivvårdssituation.

Förväntade effekter och resultat

En automatisk stabilisering och kontinuerlig reglering av patientens hemodynamiska tillstånd skulle innebära att organen i den döda kroppen inte skadas av den behandling som idag är nödvändig för att hålla blodtrycket på en acceptabel nivå och som ofta resulterar i bl a försämrad lungfunktion. Denna nya metod kommer sannolikt att öka andelen organ lämpliga för transplantation. Samtidigt skulle det vara möjligt att minska kostnaden för den idag resurskrävande vården av hjärndöda organdonatorer.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen bedrivs i samarbete mellan två parter som var för sig besitter den medicinska respektive reglertekniska kompetensen som krävs för ett lyckat resultat. Projektets aktiviteter består i konstruktion av utrustning och mjukvara, matematisk modeller och regulatordesign, samt verifiering i stordjursförsök.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.