Hälsoeffekter av havre -bakomliggande mekanismer och potential för utveckling av nya produkter

Diarienummer
Koordinator Aventure AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att i ett multidisciplinärt samarbete förklara de kolesterolsänkande effekterna av havre med hjälp av en etablerad musmodell. Vi kunde visa att de polysackarider, beta-glukaner, som finns i hög koncentration i havre inte har någon kolesterolsänkande effekt i koncentrerad ren form. Detta utesluter inte att beta-glukaner kan ha funktion tillsammans med andra havrekomponenter. Olja extraherad från havre sänker dock kolesterol i lika hög grad som helt havre och utgör därmed ett intressant alternativ som havrebaserat kostillskott med hälsomervärde.

Resultat och förväntade effekter

På basen av etablerade uppfattningar väntade vi oss att tillsats av upprenade beta-glukaner till dieten skulle ge kolesterolsänkande effekt. När så inte blev fallet koncentrerade vi oss på lipider och lipidlösliga ämnen i havre och fann att havreolja gav bättre kolesterolsänkning och mer effekt på ateroskleros än en fettfri fiberfraktion innehållande såväl beta-glukaner som havrespecifika fenoler, avenantramider. Preliminära resultat pekar på att fraktionering av oljan kan anrika den kolesterolsänkande effekten relativt tillsatt mängd.

Upplägg och genomförande

Total-, LDL- och HDL-kolesterol samt triglycerider i blodplasma analyserades i dietstudier på LDL-receptor knock-out möss matade med fetkost och tillägg av havrekomponenter med korrektion för protein-, kolhydrat- och fettinnehåll. Dessutom bestämdes effekter på gallsyreutsöndring och i en studie över 20 veckor studerades aterosklerosutveckling och inflammationsmarkörer. För att klarlägga effekter på genuttryck gjordes transkriptomanalys på tunntarm och lever. Resultaten visar att framför allt tarmen reagerar på havretillskottet med förändrat genuttryck

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.