Hållbarhetsbedömning av innovationsområden i Vinnväxt

Diarienummer 2014-04168
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Hållbar utveckling miljövetenskap / Avdelningen för miljöstrategisk analys
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet har varit att utforma ett ramverk av metoder och processer för att identifiera och värdera innovationer ur hållbarhetssynpunkt på kort och lång sikt. Det ska innehålla information, processbeskrivningar och mallar för praktiskt arbete, tillgängligt on-line, som hjälper innovationsmiljöer att identifiera och utnyttja hållbarhet som möjlighet och drivkraft för innovationer samt ta hänsyn till de begränsningar som hållbarhetsaspekter kan innebära samt att kunna bedöma den långsiktiga hållbarheten hos de innovationer som genereras

Resultat och förväntade effekter

I ramverket för hållbarhetsbedömning i innovationsmiljöer arbetar man med hållbarhet på tre nivåer; öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor; identifiera styrkor och svagheter i den nuvarande verksamheten; samt identifiera möjligheter och risker i framtiden. På en websida finns det stöd för innovationsmiljöerna att själva jobba på vald ambitionsnivå. Stödet består av en utförlig presentation av ramverket, vägledning om vilka delar som är rekommenderade att använda för den ambitionsnivå man valt. Vidare finns det steg-för-steg instruktioner samt checklistor och mallar.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i en iterativ process med litteraturstudier och möten/workshop med piloterna. Vi har utformat ett preliminärt ramverk baserat litteraturstudier av relevanta existerande metoder. Piloterna har återkopplat kring detta och vi har förtydligat ramverket. Därefter har vi testat delar av ramverket i separata workshops med respektive pilot, vilket gav kunskap om vilka delar som behövde ytterligare bearbetning. Utifrån ytterligare litteraturstudier förtydligade vi dessa delar. Slutligen har vi utvecklat en websida där ramverket tillgängliggjorts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.