Hållbara lekmiljöer i staden

Diarienummer 2018-04049
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - EECS, MID, KTH
Bidrag från Vinnova 10 097 140 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång 2018-02535-en

Syfte och mål

En stor utmaning i staden idag är att säkra barns möjligheter att leka och vara fysiskt aktiva utomhus i vardagen. Lekmiljöer på bostadsgårdar och skolgårdar får ofta litet utrymme och istället satsas det på större lekplatser som barn inte kan gå till själva. Nära och väl kända lekmiljöer är extra viktigt för barn med speciella behov såsom variationer i fysiska och/eller kognitiva förmågor. Syftet med detta projekt är att öka kunskapen i samhället om hur hållbara lekmiljöer med ett högt lekvärde kan byggas i staden på ett sätt som gör dessa tillgängliga för alla barn.

Förväntade effekter och resultat

Att integrera digital interaktivitet och gröna miljöer med vegetation, naturmaterial och terräng i barns närmiljö kan med stor sannolikhet ge en kombination av datorspelets och naturlekens fördelar. Gränssnittet mellan digital teknik och natur utgör ett nästan outforskat område som öppnar nya perspektiv för produktutveckling, planering och samhällsbyggande. I projektet kommer vetenskapliga studier att genomföras för att dokumentera och mäta effekterna gällande de lekvärden som kan uppnås då digital teknik och naturlek kombineras jämfört med traditionella lekplatser.

Planerat upplägg och genomförande

I detta projekt integreras digital teknik i en naturlik miljö så att naturmaterial, vegetation och terräng samspelar för att ge ett högt lekvärde. En beställarguide utvecklas och valideras i syfte att öka beställares kompetens om hur en lekmiljö med högt lekvärde bör designas. Två lekmiljöer byggda av konsortiet där naturmiljö har förstärkts med digital teknik ska utforskas i detta projekt. Frågeställningar gällande vilken typ av lek som utvecklas på kort och lång sikt i en sådan lekmiljö ska undersökas samt hur möjligheten att variera innehållet påverkar lekvärdet.

Externa länkar

En webbplats vidareutvecklas där arbetet i tidigare och nuvarande forskningsprojekt finns beskriven.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.