Hållbar resursanvändning genom materialåtervinning och avfallsprevention

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 395 692 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2014
Status Avslutat