Gröna godståget innovativ agenda för forskning, utveckling och demonstration

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att öka kvaliteten, minska kostnaden och öka kapaciteten för godstransporter med järnvägen som bas. Härigenom förbättras näringslivets transportmöjligheter och fler kunder väljer järnvägen och därmed minskar energiförbrukning och utsläpp. Följande mål har satts upp till 2050 med etappmål fram till dess: öka kvaliteten till 99% i tid, minska kostnaden per transporterad enhet med 50%, öka kapaciteten på en given bana med 100% och minska koldioxidutsläppen för landtransporter med 20%. Dessa mål beräknas uppfyllas.

Resultat och förväntade effekter

De mål som satts upp om att öka kvaliteten, minska kostnaden per transporterad, öka kapaciteten och minska koldioxidutsläppen för landtransporter räknar vi med att kunna uppfyllas om åtgärderna i programmet genomförs. Järnvägssystemet kännetecknas av långa ledtider. Systemskiften i godstransportsystemet skett vart 40 år. Fordonsparken förnyas snabbare på 20-30 år. Trafiksystemet kan förändras på ett par års sikt. Det är angeläget att få till stånd en snabbare implemetering av forskningen och att komma igång med demonstrationsprojekt t.ex. med tynngre och längre tåg.

Upplägg och genomförande

Den metod som har använts för att få fram forskningsprogram och färdplaner är: 1. Analys av järnvägens problem och möjligheter 2. Optimering av jänvägssystemet 3. Utvärdering av åtgärder 4. Målsättningar och tidplan 5. Val av projekt för forskning, utveckling och demosntration Programmet skall ligga till grund för val av projekt för KTH Järnvägsgrupps program för Gröna Godståget och Forum för innovationers färdplan för effektivare godstransporter på järnväg

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01929

Statistik för sidan