Green/Blue Infrastructure for Sustainable, Attractive Cities

Diarienummer 2012-04568
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 3 266 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Städer i Europa

Syfte och mål

Målet var att skapa bättre förutsättningar för att hantera dagvatten på ett hållbart sätt genom implementering av multifunktionell grön infrastruktur. I detta projekt har vi undersökt och vidareutvecklat grön dagvatteninfrastruktur i kallt klimat, tagit fram underlag för placering och utformning av grön infrastruktur i Nya Kiruna. Den gröna dagvatteninfrastrukturen är del av hela VA-systemet i Kiruna. En integrerad modell av detta system visar betydelsen av den gröna infrastrukturen i ett systemsammanhang.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat underlag för implementering av grön infrastruktur i vårt living lab Kiruna genom att undersöka förutsättningar till grön infrastruktur i Nya Kiruna (placering av grön infrastruktur, modellering av flöden mm), utvärdera funktionen av grön infrastruktur i kallt klimat och baserat på detta designa och dimensionera anläggningar i Nya Kiruna - ett så kallad Green Street Design. Implementering stödjas dessutom av en rad rekommendationer för förbättrad organisation kring dagvattenfrågor i svenska kommuner där Kiruna var en modellkommun.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom att kombinera en rad olika vetenskapliga metoder som till stor del var knutna till våra Living Labs Kiruna och Zwolle i Nederländerna samt Innsbruck i Österrike. I Kiruna har genom ett aktivt arbete med olika aktörer i kommunen en dagvattenplan tagits fram där möjliga lokaliseringar för grön infrastruktur undersöks. Input från flera workshops ingår i denna plan. Implementeringen av den gröna infrastruturen stöds dessutom av litteraturstudier, fält/labbförsök och modelleringar. Alla resultat har kommunicerats och diskuterats med lokala aktörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.