Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grafenmodifierad epoxi för tillämpningar inom radomer

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att verifiera att det går att utveckla grafenmodifierad epoxi med förbättrade mekaniska egenskaper, förbättrad radarsignalöverföring samt med skräddarsydda dielektriska egenskaper. Tanken är att materialet ska kunna fungera som en avancerad matris i glasfiberförstärkta flygplansradomer. Projektet nådde sina specifika mål att processa modifierad epoxi, karaktärisera dess egenskaper samt analysera potentialen hos den utvecklade teknologin gällande industriell tillämpning och kommersiell produktion.

Långsiktiga effekter som förväntas

Grafen med olika storlek och ytfunktionalisering införlivades framgångsrikt i epoxi med hjälp av olika dispergeringstekniker. Mekaniska egenskaper förbättrades marginellt och de dielektriska egenskaperna modifierades. Maximalt innehåll av grafen bör vara 1 viktprocent för användning i radomer. Egenskaper kan förbättras ytterligare genom lämplig funktionalisering och tillräcklig dispergering av grafenet. Resultaten och slutsatserna är mycket intressanta och viktiga för fortsatt arbete.

Upplägg och genomförande

SICOMP och INEGI, med kompetens att processa och karaktärisera (nano)kompositer, processade grafenmodifierad epoxi och mätte mekaniska egenskaper. FOI, med kompetens för dielektrisk karakterisering, mätte de elektriska egenskaperna. GKN-ACAB, som kommersiell slutanvändare för utveckling och tillverkning av radomer, utvärderade den tekniska och kommersiella möjligheten att använda grafenmodifierad epoxi i produkter och industriell produktion. Framtida arbete för att förbättra egenskaper ytterligare och tillämpa resultaten diskuterades av alla partner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05471

Statistik för sidan