Go:innovation

Diarienummer 2015-06039
Koordinator Göteborgs Kommun - Stadsledningskontoret - Göteborgs kommun
Bidrag från Vinnova 6 850 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Go:innovation ska skapa ett strukturerat arbete med forskning och innovation och stärka Göteborg som testarena, så att näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle kan utveckla framtidens lösningar tillsammans. Innovationsarbetet ska bidra till en hållbar stadsutveckling både vad gäller ekonomi, sociala frågor och ekologi. Projektet tar sig an tre lokala hinder för innovation: bristande organisering i Göteborg Stad, låga kunskaper och bristande rutiner om/för uppskalning och att en förvaltningskultur dominerar över en innovationskultur.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är ett effektivt och transparent arbetssätt inom Göteborgs Stad (tillsammans med strategiska samverkanspartners) som främjar innovation. En lednings- och stödorganisation för innovation finns etablerad i Göteborg Stad. Kunskapen om varför och hur man kan arbeta med innovation i stadsutveckling ska öka både bland innovationssystemets aktörer och kommunens politiker och tjänstemän. Detta lägger grunden för en ny innovationskultur som främjar nyfikenhet och experimentlust, men även viljan att lära på ett systematiskt sätt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre arbetspaket. Arbetspaket 1 kopplas till hindret om bristande organisation i Göteborgs Stad samt bristande samordning med och mellan de innovationsplattformar som staden är delägare i samt delar av institutsektorn. Arbetspaket 2 ska öka förmågan att agera starkt i de delar av innovationsprocessen som handlar om att skala upp och sprida hållbara tekniker, tjänster, metoder etc. Arbetspaket 3 är ett stödjande arbetspaket för både 1 och 2 och handlar om att öka kunskapen om innovation och stärka den långsiktiga förmågan att vara en lärande organisation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.