Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

God ljudmiljö i stationssamhällen - Verktygslåda och exempel till nytta för klimat, hälsa och resurseffektivitet

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Ljud & Vibrationer
Bidrag från Vinnova 1 499 266 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 - strategiska projekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att underlätta implementering av bulleråtgärder i infrastruktur vid järnvägsstationer och därigenom möjliggöra klimatsmart och hållbar förtätning i kollektivtrafiknära lägen, samt effektivt resursutnyttjande av åtgärder vid källan. Syftet knyter an till den reviderade klimatstrategin "Klimat 2030" genom innovativ klimatplanering för att skapa det attraktiva urbana stationssamhället. Det har även anknytning till miljömålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har levererat ett digitalt verktyg som stöd vid investering av bulleråtgärder, samt exempel på hur en bulleråtgärds ljuddämpande effekt åskådliggörs. Verktyget kan användas som komplement till bullerutredningar i ett tidigt skede i planeringsprocessen, vilket förväntas resultera i mer effektiva bulleråtgärder. Projektet har även levererat en metod för hur den samhällsekonomiska nyttan kan beräknas samt hur fastighetsvärden höjs i samband med en sådan investering. Auralisering som verktyg förväntas effektivisera kommunikation av bulleråtgärder.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med en inledande literaturgenomgång som resulterade i val av beräkningsmetoder, ljudinspelningsteknik, auraliseringsteknik etc., lämpliga för att nå projektets mål. En co-creation workshop genomfördes där utformningen av verktyget påverkades och förbättrades. Auraliseringar och modellering genomfördes parallellt med utvecklingen av verktyget. Upplägg och genomförande var lämpligt för projektet. Dock var prioriteringar och projektstyrning från styrgruppen nödvändiga under projektets gång för att hålla tidsplan och budget.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 november 2017

Diarienummer 2017-05311

Statistik för sidan