Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GOA-ML - Grundorsaksanalys av kvalitetsavvikelser vid tillverkning med användning av maskininlärning

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN FRAUNHOFER-CHALMERS CENTRUM FÖR INDUSTRIMATEMATIK - Fraunhofer Chalmers Centre
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet för projektet har varit att utveckla metoder baserade på maskininlärning för att identifiera grundorsaker till kvalitetsavvikelser i tillverkning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett ramverk för att identifiera grundorsaker till kvalitetsavvikelser utvecklades tidigt i projektet. På grund av svårigheter att få tillgång till väl annoterad data angående faktiska orsaker till dokumenterade avvikelser lades fokus i senare delen av projektet på mindre delproblem i tillverkningsprocessen. En algoritm har satts i produktion som detekterar när kvaliteten efter en viss maskin avviker och därefter försöker reglera för att motverka felet. Två vetenskapliga artiklar angående generella metoder och en demonstratorprogramvara har tagits fram under projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i fyra arbetspaket som tillsammans har haft som mål att utveckla och implementera metoder för grundorsaksanalys. Två arbetspaket var fokuserade på generell metodutveckling för grundorsaksanalys och genomfördes i huvudsak av FCC och Chalmers. De andra två arbetspaketen berörde industrispecifika problemställningar tillämpade på SKF och Flexlink. Alla projektdeltagare har vid några tillfällen samlats men huvuddelen av projektsamverkan har skett i mindre grupper. Under del av projektet har SKF haft en person samlokaliserad en dag per vecka hos FCC.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04472

Statistik för sidan