Global links Benchmark

Diarienummer 2011-04175
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 330 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att Identifiera 1-5 nationella eller internationella starka forskningsmiljöer som, vid samarbete, skulle lyfta SAFER ytterligare en nivå i attraktivitet och konkurrenskraft. 19 organisationer i Asien, Europa och USA har studerats. Dessutom skulle framgångsfaktorer identifieras hos ett antal internationellt etablerade forskningsmiljöer med högt anseende. 5 miljöer har besökts och slutsatsers dragits för SAFERs utveckling. Ett ytterligare syfte var att diskutera mätetal för en centrumbildnings progress, vilket gjorts.

Resultat och förväntade effekter

Ett antal principer för samarbete har utvecklats och tillämpats. 4 av 19 besökta miljöer har blivit partners i SAFER. För organisationer i Japan och USA föreslås ett antal områden för pilotprojekt, eller samarbeten. I Kina ses möjligheter f.a. i områden relaterade till trafikdata. Analys av intervjuer med 5 framgångsrika samverkansmiljöer diskuterar faktorer som kärnverksamhet hos centrum och parnters, partnerstruktur, ledarskap och akademins engagemang. Mätetal har studerats. Slutsatser och konsekvenser för SAFER och dess Wanted Position 2016 har tagits fram.

Upplägg och genomförande

19 potentiella samarbetspartners i Europa, USA, Japan, Kina identifierades genom Intervjuer med ledande personer relaterade till SAFER. Kandidaterna valdes för att representera olika verksamhetsområden, och innefattade akademi och affärsdrivande organisationer. Intervjuer med 18 personer med stor överblick över forskningsmiljöer på den internationella arenan resulterade i ett urval av 5 framgångsrika miljöer. Besök hos dessa gav underlag till en analys m.a.p. framgångsfaktorer och mätetal, och gav underlag till en bedömning av mätbarhet hos SAFERs Wanted Position 2016

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.