Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Geografiskt avgränsad testbädd för en hållbar och cirkulär vattenresurshantering

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 484 826 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit att utreda behov, hinder och möjligheter för att på Storsudret, Gotland, etablera en öppen testbädd för utveckling och verifiering av hållbar tekniker för framtidens vattenförsörjning. Resultatet av förstudien visar på mycket stort intresse från både behovsägare, akademi och miljöteknikföretag. Ägar- och finansieringsformen är beslutad och en övergripande affärsstrategi är framtagen. Underlag för de system som ska utgöra infrastrukturen är framtagna inför detaljplaneringen under planerings- och realiseringsfasen.

Resultat och förväntade effekter

Med utgångspunkt från behovsanalysen och det stora intresse förstudien har rönt ser konsortiet stora möjligheter att sätta Gotland på den nationella och internationella kartan för hållbara lösningar på allvarlig vattenbrist. Vi ser en stor potential att kunna locka hit många forsknings- och utvecklingsprojekt som gynnas av en stark samverkan mellan företag, akademi och slutkunder /VA-bolag, kommuner etc) i en verklig, fullstor testmiljö. Denna samverkan kommer att korta ledtiderna för innovationer och på så sätt lösa allvarliga samhällsutmaningar och skapa många nya jobb.

Upplägg och genomförande

Arbetet med förstudien har skett i nära samverkan mellan konsortiets medlemmar och med stort engagemang. Härigenom har en god bakgrundsbeskrivning inhämtats, finansierings- och ägandeformer samt affärstrategi tagits fram, behov av infrastruktur identifierats samt förankring på lokal och nationell nivå genomförts med positivt resultat. Parallellt har redan aktivieter för att få in testbädden i ett internationellt sammanhang genomförts med god framgång då etableringen av testbädden tagits med som en fallstudie i en EU-ansökan avseende vattnets roll i den cirkulära ekonomin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05137

Statistik för sidan