Genuslabbet

Diarienummer 2013-05491
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet var att bidra till ökad jämställdhet, genom att utveckla och tillgängliggöra metoder där genusperspektivet är utgångspunkt för innovation. Projektet innehöll 1) att utveckla en eller flera metoder för ökad innovationsförmåga med bäring på normkritiska genusfrågeställningar, 2) att testa metoden genom att låta ett antal aktörer tillämpa den, samt 3) att utveckla ett eller flera digitala verktyg för spridning av metoden. De två första målen är väl uppfyllda. Vinnova valde att avvakta med mål 3 till senare projekt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en utvecklad och testad designbaserad metod för normkritisk innovation, och flera case, som visar vad detta kan handla om i en rad olika branscher och sammanhang, alla med potential att bidra till ökad jämställdhet. Projektet visar att designprocessens fokus på brukare och fördjupat undersökande av behov är nödvändigt för att uppnå konkreta resultat, men också på att en sådan process inte kan ersätta genus- och designkompetenta intermediärer. Projektet visar även att processen är tillämplig på olika former av normdrivna innovationsbehov.

Upplägg och genomförande

I stort har projektet följt det tänkta upplägget för utveckling av process och tillhörande metoder samt för tillämpningen av processen av de 10 medverkande aktörerna, med stöd av forskargruppen. Däremot förändrades förutsättningarna gällande målet att utveckla ett eller flera digitala verktyg för spridning av metoden. Vinnova valde att flytta fram detta mål till ett senare projekt. Forskarna fokuserade då på att istället samla information, material och erfarenheter som kan förpackas till någon form av framtida publikation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.