Genomic Medicine Sweden

Diarienummer 2018-02506
Koordinator Karolinska Institutet - Inst. för molekylärmedicin och kirurgi
Bidrag från Vinnova 4 997 499 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Genomic Medicine Sweden (GMS) vill starka precisionsmedicin over hela landet. Detta genom implementering av storskaliga sekvenseringstekniker inom halso- och sjukvarden som kommer att leda till forbattrad sjukvard, starkt svensk forskning inom omradet samt utgora en grogrund for innovation och samverkan med industrin. Med patienten i centrum laggs initialt fokus pa sallsynta arftliga diagnoser, cancer, farmakogenetik och infektionssjukdomar, men utokas senare till ovriga av de komplexa sjukdomarna, dvs. folksjukdomarna.

Resultat och förväntade effekter

GMS har förankrat en organisationsmodell på nationell och regional nivå som nu implementeras. Startbidraget fokuserade på cancer (hematologi och solida tumörer), där en gemensam nationell strategi tagits fram för att implementera de nya sekvenseringsteknikerna samt att nationella pilotprojekt definierats. Arbetet kring en nationell informatikplattform har påbörjats utifrån den diagnostiska plattformens behov och möjlig utformning har planerats utifrån de etiska och legala aspekterna.

Upplägg och genomförande

Målsättningen var att ta fram en organisatorisk infrastruktur för GMS nästa steg i implementering av precisionsmedicin i svensk sjukvård. Detta har åstadkommits och sätt nu i drift. Arbete för att uppnå målen har genomförts enligt; 1) Förankra en organisation och arbetssätt, 2) Förankra GMS i befintliga professionella organisationer och arbetsgrupper inom akademi och sjukvård 3) Arbeta fram gemensamma strategiska mål och konkreta delmål, 4) Förbered vetenskapligt underlag, 5) Utreda nyckelutmaningar inom arbetspaketet ELSI.

Externa länkar

En KI-hemsida för projektet under startbidraget. GMS lanserar en egen hemsida under våren 2019

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.