Friskare patienter och kortare vårdtider. Mätning och styrning av framtidens måltidslösningar på sjukhus.

Diarienummer
Koordinator SKÅNES LIVSMEDELSAKDEMI - Livsmedelsakademin
Bidrag från Vinnova 765 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram och testa en mät- och styrmodell för att påvisa och utveckla positiva effekter av förnyade måltidslösningar på patienters tillfrisknande. Projektet har följt projektplanen, dock ej kronologiskt, och syftet anser vi uppfyllt så när som på planerade effektmätningar. I stället för effektmätningar har vi erhållit en god förståelse för hur ett effektivt och hållbart förändringsarbete måste organiseras och genomföras. Vi står inför en grundmurad syn på patientmåltider i svensk sjukvård.

Resultat och förväntade effekter

Projektet kan exploateras på flera sätt. Patientmåltiderna kan ges en ny roll och betydelse, främst genom att dessa måltider kläs i nya och ändamålsenliga termer direkt kopplade till måltidens olika aspekter. Projektet kan användas för att visa hur sammansatt en patientmåltidsupplevelse är och hur dess olika delar var och en kan förändras för att skapa en förändrad helhet. Projektet kan också användas som källa till kunskap för alla de organisationer som har måltiden som en integrerad del av vård- och omsorgsverksamheten.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget har följt, om än ej i kronologisk ordning, den projektplan som upprättades och modifierades något i februari 2012. Projektets olika steg har genomförts, så när som på planerade effektmätningar. Möjligheten att uppmäta effekter på vårdkvalitet överskattades något, medan effekter i form av förändrade arbetssätt på vårdavdelningarna har vida överträffat förväntningarna. Trelleborgsprojektet i sin helhet har försenats cirka två år i förhållande till projektplanen, vilket har påverkat detta delprojekts möjligheter att följa upp som planerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.