Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Diarienummer
Koordinator STUDIEFÖRBUNDET NÄRINGSLIV O SAMHÄLLE - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att ta fram och sprida forskningsbaserade underlag med syftet att bidra till förslag om hur det svenska systemet för produktion av välfärdstjänster kan förbättras. Projektets syfte och mål har uppfyllts genom de rapporter som publicerats och de kommunikationsinsatser som har genomförts för att sprida resultaten.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat består i publikationerna som producerats och de samtal mellan forskare och beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning som de har gett upphov till. De förväntade effekterna är bättre faktaunderlag och ökad vetenskapligt grundad kunskap om produktionen av välfärdstjänster i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett samarbete mellan SNS och Institutet för Näringslivsforskning, IFN, och letts av två forskningsledare, Henrik Jordahl (IFN/SNS) och Ilinca Benson (SNS). Forskare vid universitet, högskolor och forskningsinstitut har engagerats för att skriva rapporter. Projektet har följts av en referensgrupp med privata och offentliga aktörer inom välfärdssektorn samt myndigheter. Stor vikt har lagts vid kommunikation av forskningsresultaten genom seminarier, webben och medieaktiviteter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.