Från slam till NPK

Diarienummer 2010-02412
Koordinator EkoBalans Fenix AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med projektet enligt ansökan var att verifiera processen för omhändertagande av slam och rötrest för att kunna erbjuda restproduktskunder en kostnadseffektiv och hållbar lösning. Inom ramen av projektet har denna verifiering utförts med VA-slam och rötrester i lab- och pilotskala. Den laborativa delen har fått något större utrymme än planerat, dels beroende på att vi har gjort upptäckter som vi kunnat söka patent för och dels beroende på att den teknikleverantör vi ursprungligen hade ett samarbete med inte kunde leverera den utlovade anläggningen.

Resultat och förväntade effekter

Verifieringen av projektet med parallella tester lab- till pilotskala har visat att vår tekniklösning och vårt omhändertagandekoncept ser lovande ut i stor skala. Vi har också fått en god bild av vilka delar av processen som vi behöver kostnadseffektivisera ytterligare. Inom ramen av projektet har vi kunnat lämna in två patentansökningar och kommer att lämna in ytterligare en tredje inom den kommande månaden. Den första ansökan, som gäller ett övergripande processpatent blir publik senast i april 2012. De två andra ansökningarna gäller delar av processen.

Upplägg och genomförande

De planerade driftsmätningarna i pilotskala har blivit begränsade pga av problem med vår ursprungliga teknikleverantör. Parallellt med detta projekt fick vi börja om med en egen teknikutveckling som resulterade i en pilotskaleanläggning (15000 ton/år VA-slam)som nu står på VA-verk. Härmed fick mer arbete inom detta projekt utföras i labskala än ursprungligen planerat. Vi fick tillfälle att undersöka vår fällningsprodukt i mer detalj, bla med farmtagande av fasdiagram och bestämning av kornstorleksfördelning vilket vi kommer att ha god nytta av framöver.

Externa länkar

www.ekobalans.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.