Från biträdande lektor till lektor: Meritering genom studier kring apolipoprotein E och neurodegenerativ sjukdom

Diarienummer 2015-04905
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för neurokemi
Bidrag från Vinnova 1 597 592 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Individer som bär på en APOE4 genvariant för apolipoprotein E (apoE) har en större risk att utveckla neurodegenerativa demenssjukdomar så som Alzheimers sjukdom. Vilka mekanismer som bidrar till en ökad sjukdomsrisk hos APOE4-bärare är inte känt och hur produktion och omsättning av apoE sker är inte heller kartlagt i detalj. Vi har som mål att karakterisera produktion och nedbrytning av apoE i primära humana cellkulturer isolerade från individer med olika APOE-genotyper. Vi kommer även att karakterisera och jämföra apoE molekyler från olika vävnad samt från olika APOE genotyper.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet från våra studier kommer att leda till förbättrade grundkunskaper kring regleringen av apoE och dess biologiska funktioner vilket i sin tur underlättar identifieringen av sjukdomsfrämjande aspekter hos apoE4. På lång sikt är vårt mål att fokusera på sjukdomsfrämjande egenskaper hos apoE4 så att vi kan utveckla metoder/läkemedel för att reducera den ökade risken för neurodegenerativ demens hos APOE4-bärare.

Planerat upplägg och genomförande

I samarbete med forskare vid University of Nottingham i England, Mayo Clinic i Jacksonville Florida, VU University Medical Center Amsterdam i Nederländerna samt forskare vid Karolinska Institutet kommer vi att generera primära mänskliga cellkulturer vilka kommer att användas för att studera gen- och proteinuttryck av de olika apoE isoformerna. Isolerade apoE molekyler kommer sedan i detalj karakteriseras och användas till försök för att testa deras funktion i olika typ av sjukdomsrelaterade sammanhang.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.