Från biträdande lektor till lektor: Meritering genom studier kring apolipoprotein E och neurodegenerativ sjukdom

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för neurokemi
Bidrag från Vinnova 1 597 592 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att genom forskning kring den genetiska riskfaktorn APOE4, vilken är en mycket stark riskfaktor för utveckling av Alzheimer´s sjukdom, främja projektledarens karriärutvekling från biträdande lektor till lektor i tenure-track systemet vid Stockholms Universitet. Under projekttiden har projektledaren framgångsrikt byggt upp och drivit ett internationellt konkurrenskraftigt forskningslaboratorium, bedrivit undervisning i neurokemi och starkt meriterat sig för en docenttitel samt befordran till lektor under det kommande året 2019.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har överträffat de förväntade resultaten genom framgångsrika anslagsansökningar, internationella samarbeten som främjats genom projektledarens mobilitet samt flera vetenskapliga publikationer. Projektledaren har bjudits in för att hålla föredrag på flera stora internationella konferenser samt har även tackat ja till ett nytt uppdrag som editor för ytterligare en vetenskaplig tidskrift. Utfallet av resultaten förväntas bidra till en docenturtitel samt befordran till lektor efter ansökan våren 2018.

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet var i retrospekt väldigt bra men genomförandet komplicerades av svårigheter att rekrytera adekvat expertis på postdoktoral nivå samt anställningspolicys vid Stockholms Universitet som omöjliggjorde tillsvidareanställning av forskare. Det senare ledde till att vi fick avböja ett anslag på 175 000 USD. Avsaknaden på in vivo faciliteter samt tillgång till mass-spek infrastruktur ledde till att en del projekt inte kunde genomföras som planerat, vilket dock inte påverkat projektmålen kring karriärutveklingen för projektledaren.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.