Framtidens tidtabelläggning

Diarienummer 2017-03267
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
Bidrag från Vinnova 2 808 240 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt utgår från att det idag saknas optimeringsstöd för att etablera den tidtabell som ger samhälle största möjliga nytta av tillgänglig infrastruktur. Projektets syfte är att genomföra en pilotstudie som prövar en metod som gör det möjligt att fylla detta gap.

Förväntade effekter och resultat

Den omedelbara nyttan av den föreslagna pilotstudien är att i en avgränsad del av ett järnvägsnät demonstrera att en optimeringsmodell existerar som kan ta fram en optimal lösning. Efter det att ett sådant resultat etablerats återstår ett utvecklingsarbete innan den färdiga produkten kan användas. Projektresultat: a. En uppsats avsedd för vetenskaplig publicering b. Ett dokument som klargör den generella tillämpligheten hos förfarandet c. En kort promemoria för att redovisa resultaten för beslutsfattare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i fem steg, de tre första stegen genomförs parallellt under projektets första del: 1. Kvalitetssäkring av gångtidsuppgifter: För varje tågtyp och delsträcka behövs ingångsvärden för optimeringen. Milstolpe: Matris med gångtider. 2. Anpassning av optimeringsalgoritmen. Milstolpe: Körbar programvara 3. Kommunikation med inblandade aktörer inför arbetet med tidtabelläggningen. 4. Kommunikation under processens gång. Milstolpe: En tidtabell som jämförs med Trafikverkets motsvarighet. 5. Resultatrapportering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.