Framtidens industriella röst

Diarienummer 2018-04317
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Det aktuella projektet ska utvärdera och demonstrera hur tal och röstbaserade läten kan förbättra samspelet mellan människor och intelligenta system i framtidens industri. Projektets huvudsakliga resultatmål är att skapa en prototyp för röstinteraktion som testas med användare. I prototypen kommer möjligheter med både tal och röstbaserade läten utvärderas för att undersöka i vilka fall respektive kommunikationssätt kan vara mest fördelaktigt. Projektet leds av RISE Interactive. Övriga parter och intressenter är Scania, POC, Svalson, Smurfit Kappa och Boliden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer ge en bättre förståelse för potentialen hos röstinteraktion genom att identifiera viktiga användarfall, generera förslag till designlösningar samt bemöta praktiska problem. Resultatet kommer sammantaget utgöra beslutsunderlag inför fortsatta FoI-projekt, där initiala lösningar kan vidareutvecklas samt tekniska och interaktionsrelaterade utmaningar hanteras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med en behovskartläggning där en beskrivning av hur en industriell miljö år 2030 kan se ut tas fram, inklusive antaganden om hur långt teknikutvecklingen då nått i form av digitalisering, AI m.m. Utgående från denna samt erfarenheter från tidigare och pågående projekt inom området, tas ett antal användarscenarion fram som sedan utgör grunden för fortsättningen av projektarbetet. Därefter genomförs en teknisk kartläggning som efterföljs av prototyputveckling. Framtagen prototyp utvärderas slutligen med möjliga slutanvändare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.