Framtagning av strategisk forskning- och innovationsagenda för effektiv energianvändning (FEA)

Diarienummer 2013-02694
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med agendan är att skapa förutsättningar för ett hållbart företagande med fokus på effektivare energianvändning inom svensk tillverkningsindustri. Genom att bedriva forskning och utveckling med målet att sammanföra ledarskap, ekonomi, produktion och teknik för mer effektiv energianvändning kommer agendan att bidra till omställningen mot ett hållbart företagande i svensk tillverkningsindustri. Det långsiktiga resultatet av arbetet är att svensk tillverkningsindustri har positionerat sig som ett hållbart föredöme, globalt, till 2050.

Resultat och förväntade effekter

Målsättningen är att vid 2050 ska svensk tillverkningsindustri uppnått de nationella och internationella mål som sätts för perioden. På nationell nivå är visionen fram till 2050 en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning med noll nettoutsläpp av växthusgaser. Mot bakgrund av ovanstående ser vi behov av en nationell strategisk, långsiktig och gemensam satsning inom området effektiv energianvändning. Det behövs en sammanhållen och uthållig ledning och en kontinuitet över tiden. Det behövs också en gemensam målbild och en strategi som följer de långsiktiga politiska målen.

Upplägg och genomförande

Denna agenda har arbetats fram i en öppen process tillsammans med aktörer inom svensk tillverkningsindustri. Aktörer från de största branscherna och näringsgrenarna har deltagit. Agendaarbetet har letts av Swerea. I en serie av fyra workshops under hösten 2013 och vintern 2014 har företag, myndigheter, akademi och branschorganisationer deltagit för att diskutera behov och utmaningar på energiområdet. Workshoparna har haft som uttalat syfte att koppla ihop samhällsövergripande utmaningar och trender med konkreta och praktiska behov hos tillverkande företag i Sverige.

Externa länkar

www.energiagenda.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.