Främställning av ett avfal baserad P-råvaro

Diarienummer 2018-00558
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 1 889 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - mars 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Huvudsyftet med detta projekt är att återvinna fosfor ur aska från förbränning av stallgödsel för produktion av fosforgödsel som kan ersätta apatitmalm (Phosphate rock)

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat från projektet är en ny teknik som möjliggör ekonomiskt återvinning av fosfor från burhöns stallgödsel. Förväntade effekter är gynnsamma förhållanden för återvinning av fosfor från burhöns stallgödse, minskat beroende av import av P-råvara (apatitmalm) till EU för gödselproduktion, minskad miljöpåverkan (Cd importerad apatitt) och avfallshantering mot dagens praxis.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 9 arbetspaket (WP). WP1 Organisering av projektet inklusive skrivning av "Consortium Agreement" och kick-off möte. WP2 Provtagning och karakterisering av P-bärande ställgödsel material. WP3 studerar i laboratoriskala processparametrar vid förbränning av ställgödsel. WP4 produktion av en P-anrikade aska i industriskala. WP5 Karakterisering av framtagna P-askor. WP6 Tester - extraktion av P i askorna. WP7 hantering av restprodukter från processen. WP8 Miljöanalys av processen WP9 Projektstyrning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.