FoU RMP 2015_ToF_ Beräkningsmetodik för Tid- och Frekvensmetrologi

Diarienummer 2014-05075
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Mätteknik, Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

I projektet har vi tagit fram en matematisk modellering av fördröjnings-variationer i länkar mellan tidslaboratorier, kombinerat med att vi uppdaterat modellerna för noggrannheten hos klockor. Vi har även härlett hur man kan få statistiska parametrar för klocknoggrannheten för olika tidsskalor från mätdata. Modelleringen, med härledningar, sammanfattades i rapporten ´Clock models for Kalman filtering´ (SP Report 2016:48).

Resultat och förväntade effekter

Som ett resultat av den matematiska modelleringen av klocknoggrannhet och länkfördröjningar finns nu mjukvara som på ett stringent sätt kan hantera mätvärden för att konstruera en tidsskala. Vi har nu även matematiska metoder för att fastställa parametrar för att beskriva olika klockors statistiska egenskaper. Detta ger oss en möjlighet att analysera beteendet hos utrustning i nuläget, men även framöver, för att på bästa sätt utnyttja kombinationer av klockor/länkar.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång gjordes en del omprioriteringar. Mer fokus lades på GNSS-programvarorna och en tänkta feldetektions-algoritmen blev inte färdigställd inom projekttiden. Å andra sidan har vi fått en större kompetens kring vissa aspekter av GNSS-data. Bland annat har förståelsen av de olika systemens satellitbanor varit väsentlig. En del av den nya kunskapen är generisk, och kommer att underlätta modelleringen av kommande satellitsystem. Kunskapen har redan varit till nytta för vår användning av ´geostationära´ satelliter inom ´Two Way Time and Frequency Transfer´.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.