FoU-projekt för utvecklande av beteendebaserad utvärderingsmetodik för upplevelsebaserad träning

Diarienummer
Koordinator 4C Strategies AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade som syfte att skapa förutsättningar för att utveckla nya kommersiella produkter/tjänster inom området krisövningar och krishantering. Projektets mål var att bekräfta och verifiera hypotesen att krishantering och krispersonlighet kan mätas i beteendevetenskapliga termer, och att det därför är möjligt att utveckla ovan dessa produkter och tjänster. Projektet har till fullo uppfyllt syfte och mål.

Resultat och förväntade effekter

Projektet viktigaste resultat var ett vetenskapligt underlag för en ny krisutvärderingsmetodik, som möjliggör att beteendevetenskapligt mäta och utvärdera en individs agerande under en kris/övning. Detta mål är uppnått (se även bifogad rapport). I termer av effekter så förväntas ovan leda till nya produkter som kan integreras med 4C:s befintliga övningsmetodik. Den långsiktiga ekonomiska effekten av ett lyckat projekt tros motsvarande 5-8 MSEK årligen för 4C. Detta effektmål kvarstår, har bekräftats av projektet och arbetet har redan påbörjats.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget bestod av att (1) ta fram utvärderingsmallar för att inhämta observationsdata (individers beteende under en krisövning), (2) genomföra ett tillräckligt stort antal övningar för att säkerställa att 100 personer eller fler observeras, (3) analysera inhämtad observationsdata genom att korrelera den mot personlighetsfaktorer och till sist, (4) identifiera de personlighetsparametrar som uppvisar störst korrelation med uppvisat beteende. Dessa parametrar ligger sedan till grund för den utveckling av kommersiella produkter och tjänster som påbörjats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.