Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Foton och e-fält assisterad lågtemperatur sintring av metalloxider

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att studera hur en kombination av olika metoder som bidrar till att skapa fria laddningsbärare samt om dessa kan underlätta bulkdiffusionen och därigenom påverka densifieringen av olika metalloxider. Med hjälp av elektriskt assisterad sintring har densifieringen av ett flertal olika material kunna påverkats positivt. även mikrostrukturella förändringar har påvisats genom att använda elektriskt assisterad sintring.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom att låta en ström passera provet under sintring kunde en given densitet uppnås även när sintringstemperaturen sänktes. En förutsättning för detta var att en jämn ström och temperaturfördelning kunde erhållas i provet vilket medför att tekniken i nuvarande utformning främst är tillämpbar på mindre symetriska prover och skikt då man i dessa fall kan erhålla en jämn ström. Utöver en sänkt sintringstemperatur öppnas nya processmöjligheter för att kombinera keramiska material med andra material grupper på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

Upplägg och genomförande

Prover av olika material (zirkoniumoxid, titandioxid och hydroxylapatit) anslöts till ett spänningsaggregat och sintrades vid temperaturer mellan 800-1400°C. Spänningen och strömmen genom proverna mättes tillsammans med temperaturen under sintringsförloppet. De sintrade materialens densitet mättes och mikrostrukturen studerades med SEM. Sintringstemperaturen jämfördes även med temperaturen i provet som påverkades av strömmen genom intern uppvärmning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02012

Statistik för sidan