Fosforutvinning ur samförbränt avloppsslam i stor skala

Diarienummer
Koordinator EasyMining Sweden Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har lyckosamt i större pilotskala testat och demonstrerat EasyMinings process för utvinning av fosfor ur aska från samförbränning av avloppsslam och träbränsle. Arbetet i projektet har gett värdefulla processerfarenheter varigenom bl.a. ytterligare processflexibilitet uppnåtts med fler möjliga produktval ur processen, denna förstärkning av know-how tillsammans med patentskyddet som förstärkts ger en tyngd vid kommersialisering av processen och har stärkt samarbetet med Ragn-Sells.

Resultat och förväntade effekter

Den storskaliga testet av processen för fosforutvinning ur slamaska visar att rena fosforprodukter och fällningskemikalier kan återvinnas ifrån en aska efter samförbränning av slam och träbränsle. Därigenom finns ett koncept för fosforåterföring från slam där slamspridningens nackdelar med bla. spridning av oönskade ämnen, risk för smittspridning, undviks. Förbränningskonceptet undviker energikrävande förtorkning och är anpassat till svenska förhållanden då befintliga bioenergipannor användas.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete med Ragn-Sells AB vilka ansvarat för förbränningen och askleverans. I lab genomfördes test för bestämning av askparametrar och för processoptimering, varefter den storskaliga körningen genomfördes med olika delsteg hos Ragn-Sells och hos EasyMining. Det storskaliga genomförandet har gett upphov till processförbättringar, så att flera alternativa produkter kan produceras däribland foderfosfater. Data från testerna har gett massbalanser och beräkningsunderlag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.