Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förutsättningarnas betydelse för den relativa samhälls-ekonomiska lönsamheten av investeringar

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - oktober 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förutsättningarnas betydelse för den relativa samhälls-ekonomiska lönsamheten av investeringarSyftet med projektet är att se över hur olika förutsättningar påverkar utfallet av den samhällsekonomiska lönsamheten av investeringar. Närmare bestämt undersöks om, och i vilken utsträckning, antaganden om framtiden påverkar den innebörders (lönsamhets-)rangordningen mellan olika samhällsekonomiskt bedömda objekt. I de fall förutsättningarna är politiskt bestämda (t ex bränsleskatter och i viss mån lokalisering) kan robustheten i kalkylerna vara av intresse på ytterligare ett sätt. Detta eftersom de då även visar hur den relativa samhällsekonomiska lönsamheten av en investering påverkas av politiska beslut.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kunskap om i vilken grad antaganden om av framtiden påverkar en investerings lönsamhet är viktig. Sådan kunskap kan bl.a. ligga till grund för prioriteringar mellan, och val av, ambitionsnivå för olika prognoser. Resultaten är därmed tydligare och bättre underlag för transportpolitiska beslut. Projektet innebär också en framtida möjlighet att spara gemensamma resurser i och med att det visar vilka prognoser det är värt att lägga resurser på att ta fram samt vilka som är av mindre betydelse för utfallet av de samhällsekonomiska värderingarna.

Upplägg och genomförande

Ett antal känslighetsanalyser genomförs där hanteringen av osäkerheter i CBA hanteras på ett formaliserat sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03244

Statistik för sidan