Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie verklighetslabb Lindholmen, Göteborg

Diarienummer
Koordinator Älvstranden Utveckling AB
Bidrag från Vinnova 246 726 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Komplexiteten i stadsutvecklingen ställer idag helt nya krav på alla inblandade i dessa processer. Det konventionella sättet fungerar helt enkelt inte tillfredsställande. Målet för förprojektet Verklighetslabb Lindholmen har därför varit att undersöka förutsättningarna för att skapa en ny form av samverkan mellan stat, kommun och exploatör. Detta för att hantera de utmaningar som ofta uppstår i senare skeden av en stadsutvecklingsprocess, och som hade kunnat hanteras på ett mer hållbart sätt genom en samverkan mellan flera olika aktörer i ett tidigare skede av processen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien visar att det behövs nya vertikala samverkanskedjor från kommun, via Länsstyrelse och region, till nationella myndigheter och regeringen för att få bättre förutsättningar att hantera stadsutvecklingens komplexitet och även skapa en förståelse på detta på alla olika samhällsnivåer. Detta då de nuvarande arbetsformerna inte riktigt tillgodoser och klarar av att hantera den komplexitet som stadsutvecklingen står inför i centrala delarna av Göteborg.

Upplägg och genomförande

Förstudien bygger både på djupintervjuer med personer från Länsstyrelsen i Västra Götaland, från stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad och från Älvstranden Utveckling samt på en studie av försättningarna i det rådande lagrummet. Detta för att få en djupare förståelse för arbetsprocesserna i Göteborg samt vilken roll lagstiftningen spelar och kan spela i stadsutvecklingsprocessen. All denna kunskap har sedan resulterat i en slutrapport med slutsatser som visar på olika vägval samt på nyckelfaktorer som är viktiga att ha med sig i det fortsatta arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05009

Statistik för sidan